Logo
Kvalitetsgranskning

Under hösten 2011 har Lars-Erik Bjessmo på Stockholms universitet kvalitetsgranskat iWebben och Samhällsorientering för nyanlända. I sin sammanfattning av styrkorna med läromedlet pekar Bjessmo på följande:
 • Framväxten av lärplattformen sker på lokal nivå.
 • Som textförfattare anlitas en professionell läroboksförfattare i samhällsorienterande ämnen.
 • Personer som arbetar som samhällskommunikatörer i Katrineholm med omnejd ingår i den grupp som utformar lärplattformen.
 • Det finns en stark koppling mellan läromedlet och den verklighet där den ska användas.
 • Innehållet är dels nära kopplat till vad förordningarna anvisar och dels till den verklighet som de nyanlända möter.
 • Jag har positiva synpunkter på urvalet, sakligheten och relevansen.
 • Imponerad över förmågan att fylla de åtta angivna studieområdena med delteman och kommentarer som nära anknyter till målsättningen med samhällsorienteringens roll i etablerings- och integrationsprocessen.
 • Det finns en förklarande tydlighet i språket som underlättar lärandet.
 • Den struktur som är genomgående för lärplattformen är en övergripande introduktion som fortsättningsvis fördjupas med koppling till aktuella och förklarande texter.
 • Möjligheterna finns för samhällskommunikatören och deltagarna i samverkan att göra sitt urval av kunskaper och finna fördjupande kommentarer till den dialog som ska förekomma.
 • Läromedlet kan komma till användning även utanför klassrummet, en spridningseffekt till andra än de just nyanlända är möjlig och trolig. Texterna finns översatta till sex hemspråk: arabiska, engelska, persiska, ryska, somaliska, tigrinja. Detta för att öka förståelsen men också för möjligheten att nå ut inte bara till nyanlända invandrare utan till en vidare krets med färska och relevanta kunskaper om det nya landet. Ett bra exempel på samhällsorienteringens synergieffekter på etablering och integration.
iWebben